O kancelarii

Nasza Kancelaria powstała w 2012 roku. Wspólnicy Kancelarii zdobywali doświadczenie zawodowe w specjalistycznych firmach prawniczych, jak również w spółkach prawa handlowego, a wiedzę uzyskaną przy okazji świadczonej przez nich pomocy prawnej skutecznie wykorzystują chroniąc interesy reprezentowanych Klientów.

Doradzamy głównie w zakresie spraw związanych z nieruchomościami, w tym w badaniach prawnych nieruchomości oraz spółek, w prowadzeniu procesu inwestycyjnego, obrotu nieruchomościami, oraz komercjalizacji obiektów handlowych i usługowych. W naszym zespole skupiamy prawników posiadających doświadczenie również w obszarze prawa korporacyjnego i transakcyjnego, prawa ochrony środowiska, prawa pracy oraz prawa rynków kapitałowych.

Zapewniamy wsparcie prawne w języku polskim i angielskim.

Co ma dla nas znaczenie

Cenimy sobie kreatywność i innowacyjne podejście do zagadnień prawnych oraz komunikatywność na linii Klient - Kancelaria. W swoim działaniu staramy się dynamicznie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, a rozwiązywane przez nas problemy traktujemy z pietyzmem i pełnym zaangażowaniem.

Doskonalenie zawodowe

Uważamy, iż rozwój i samodyscyplina są niezbędnymi atrybutami, jakich w dobie współcześnie dynamicznie ewoluującego systemu prawnego wymaga się zarówno od prawnika jak i od przedsiębiorcy. Prawnicy Kancelarii stale podnoszą swoje kwalifikacje, wobec czego reagujemy natychmiast na wszelkie zmiany legislacyjne i praktyki sądowej.

Zasady współpracy

Zasady współpracy z Kancelarią staramy się dostosowywać do potrzeb każdego Klienta przy uwzględnieniu specyfiki konkretnego zlecenia.


Zakres praktyk


Nieruchomości

  • prowadzenie audytów prawnych nieruchomości,
  • zbywanie i nabywanie nieruchomości,
  • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców,
  • prowadzenie procesu inwestycyjnego,
  • doradztwo dotyczące planistyki i zagospodarowania terenu,
  • doradztwo przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości,
  • negocjowanie finansowania nabycia nieruchomości,
  • prowadzenie postępowań restytucyjnych,
  • obsługa wieczystoksięgowa,
  • doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami,
  • sporządzania oraz negocjowanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości biurowych i komercyjnych,
  • zastępstwo przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w kwestiach związanych z procesem inwestycyjnym,
  • zastępstwo w postępowaniach dotyczących opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Prawo korporacyjne

  • tworzenie spółek i oddziałów,
  • doradztwo w zakresie umów wspólniczych,
  • zastępstwo w sporach korporacyjnych,
  • obsługa prawna organów spółek,
  • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy spółek,
  • obsługa korporacyjna spółek,
  • prowadzenie procesów transformacyjnych w spółkach,
  • prowadzenie postępowań likwidacyjnych

Prawo kontraktowe i transakcyjne

  • prowadzenie audytów prawnych spółek,
  • zbywanie i nabywanie udziałów i akcji spółek,
  • zbywanie i nabywanie przedsiębiorstw,
  • doradztwo w zakresie finansowania inwestycji,
  • sporządzanie i negocjowanie umów związanych z działalnością spółek

Spory sądowe i arbitraż

  • zastępstwo przed sądami powszechnymi w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych związanych z działalnością gospodarczą
  • zastępstwo przed sądami arbitrażowymi,
  • zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających,
  • doradztwo na etapie przesądowym i mediacje,
  • zastępstwo w postępowaniach upadłościowych w imieniu dłużników i wierzycieli

Ochrona środowiska

  • zastępstwo przed organami ochrony środowiska,
  • doradztwo w zakresie ochrony zasobów środowiska,
  • doradztwo w zakresie gospodarki odpadami,
  • doradztwo z zakresu prawa wodnego,
  • doradztwo w postępowaniach o w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Prawo energetyczne

  • prowadzenie procesu inwestycyjnego dotyczącego projektów z sektora energetycznego,
  • doradztwo z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • doradztwo w postępowaniach regulacyjnych przed URE (w zakresie koncesji, stosowania taryf, zawierania umów i uzgodnień przyłączeniowych),
  • sporządzanie i negocjowanie umów sprzedaży, dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw,
  • doradztwo przy obrocie prawami ze świadectw pochodzenia,
  • doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi i sieciami przesyłowymi.

Prawo pracy

  • zastępstwo przed sądami pracy,
  • doradztwo przy przejęciach zakładów pracy,
  • doradztwo przy procesach zwolnień grupowych,
  • tworzenie wewnętrznych aktów prawa pracy (regulaminów pracy, wynagradzania, organizacji pracy),
  • prowadzenie procesów rozwiązywania stosunków pracy,
  • sporządzanie i negocjowanie kontraktów menadżerskich,
  • prowadzenie sporów zbiorowych i negocjowanie ze związkami zawodowymi.

Transport-spedycja-logistyka

  • prowadzenie procesu spedycyjnego,
  • doradztwo w zakresie transportu publicznego,
  • zastępstwo w sporach związanych z prawem przewozowym, w tym w formule CMR,
  • reprezentowanie przedsiębiorstw z branży TSL względem ubezpieczycieli,
  • sporządzenie i negocjowanie umów związanych z przewozem i składowaniem.

Podatki

  • doradztwo w zakresie skutków podatkowych inwestycji,
  • optymalizacja podatkowa transakcji,
  • opracowywanie korzystnych podatkowo struktur kapitałowych,
  • bieżąca obsługa spółek w aspekcie podatkowym,
  • zastępstwo w postępowaniu przed organami podatkowymi.

Prawo zamówień publicznych
Dla Wykonawców:

  • profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • opracowanie strategii działania w zależności od trybu postępowania i konfiguracji podmiotowej po stronie wykonawcy (przygotowanie umów o współpracy wykonawców, w tym umów konsorcjum)
  • analiza dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego (ogłoszenia, SIWZ, umowy) pod kątem zgodności z prawem i występowania potencjalnych ryzyk prawnych po stronie Wykonawcy
  • sporządzanie pism do Zamawiającego, zapytań i wniosków
  • pomoc w przygotowaniu ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w zakresie zgodności z wymogami Zamawiającego i prawem zamówień publicznych
  • przygotowanie oświadczeń Wykonawcy i innych dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu;
  • opiniowanie dokumentów wykazujących spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego
  • badanie poprawności dokumentów złożonych przez konkurentów
  • sporządzanie odwołań i przystąpień, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • sporządzanie skarg do sadów powszechnych i reprezentacja przed sądami
  • nadzór nad procesem ubiegania się o zamówienie, dbałość o zachowanie nieprzekraczalnych terminów dla czynności prawnych
  • udział w negocjacjach z Zamawiającym
  • nadzór i doradztwo prawne na etapie realizacji zamówienia, przygotowanie i negocjowanie umów z podwykonawcami
  • bieżące doradztwo w pozostałym zakresie prawa zamówień publicznych

Dla Zamawiających:

  • pomoc w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia, opiniowanie możliwych rozwiązań pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych
  • opiniowanie i sporządzanie dokumentacji postępowania (ogłoszenia, SIWZ, projektu umowy)
  • wydawanie opinii dotyczących stosowania ustawy
  • sporządzanie regulaminów, wzorów pism, formularzy, oświadczeń, planów zamówień
  • przygotowanie korespondencji z wykonawcami (odpowiedzi na pisma, zapytania i wnioski)
  • udział w komisji przetargowej, wsparcie prac komisji
  • prowadzenie całości postępowania jako pełnomocnik Zamawiającego
  • sporządzanie odpowiedzi na odwołania
  • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi
  • weryfikacja formalnoprawna ofert złożonych przez wykonawców
  • obsługa prawna na etapie realizacji zamówienia (w szczególności w zakresie wykonywania umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia)

Zespół

Radca prawny Robert Gowin – wspólnik zarządzający Kancelarii, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2012 roku. Na jego dotychczasowe doświadczenie składa się m.in. udział w procesach budowlanych inwestycji komercyjnych, mieszkaniowych oraz energetycznych, prowadzenie procesów komercjalizacji obiektów handlowych i biurowych, zastępowanie Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, doradztwo przy transakcjach zbywania nieruchomości, udziałów i akcji, w tym pełna obsługa korporacyjna spółek.

Ponadto, w skład zespołu wchodzą adwokaci, radcowie prawni i aplikanci. Prawnicy Kancelarii bez przeszkód odnajdują się w obsłudze przedsiębiorstw – zarówno w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej małych i średnich przedsiębiorców, jak również w realizacji skomplikowanych zadań dla znaczących na rynku korporacji.

Kancelaria jest otwarta na nowe możliwości współpracy, zarówno z doświadczonymi prawnikami, których obszar działania jest zbieżny z praktyką Kancelarii, jak i z młodymi adeptami prawa, chcącymi podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. We współpracy cenimy znajomość prawa, kreatywność, myślenie analityczne i nieszablonowe, umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole oraz władanie biegle językiem angielskim.

Dane kontaktowe

Gowin i Wspólnicy
Kancelaria Prawnicza spółka komandytowa

ul. Wilcza 28 lok. 6
00-544 Warszawa

KRS: 0000430055
NIP: 7010350946
REGON: 146259408

E-mail: biuro@giw-legal.pl
Telefon: 22 623 85 08
Fax: 22 623 83 14