Prawo zamówień publicznych

Dla Wykonawców:
 • profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • opracowanie strategii działania w zależności od trybu postępowania i konfiguracji podmiotowej po stronie wykonawcy (przygotowanie umów o współpracy wykonawców, w tym umów konsorcjum)
 • analiza dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego (ogłoszenia, SIWZ, umowy) pod kątem zgodności z prawem i występowania potencjalnych ryzyk prawnych po stronie Wykonawcy
 • sporządzanie pism do Zamawiającego, zapytań i wniosków
 • pomoc w przygotowaniu ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w zakresie zgodności z wymogami Zamawiającego i prawem zamówień publicznych
 • przygotowanie oświadczeń Wykonawcy i innych dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu;
 • opiniowanie dokumentów wykazujących spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego
 • badanie poprawności dokumentów złożonych przez konkurentów
 • sporządzanie odwołań i przystąpień, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • sporządzanie skarg do sadów powszechnych i reprezentacja przed sądami
 • nadzór nad procesem ubiegania się o zamówienie, dbałość o zachowanie nieprzekraczalnych terminów dla czynności prawnych
 • udział w negocjacjach z Zamawiającym
 • nadzór i doradztwo prawne na etapie realizacji zamówienia, przygotowanie i negocjowanie umów z podwykonawcami
 • bieżące doradztwo w pozostałym zakresie prawa zamówień publicznych
Owner And Architect Analyzing Blueprint
railway track lines
Dla Zamawiających:
 • pomoc w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia, opiniowanie możliwych rozwiązań pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych
 • opiniowanie i sporządzanie dokumentacji postępowania (ogłoszenia, SIWZ, projektu umowy)
 • wydawanie opinii dotyczących stosowania ustawy
 • sporządzanie regulaminów, wzorów pism, formularzy, oświadczeń, planów zamówień
 • przygotowanie korespondencji z wykonawcami (odpowiedzi na pisma, zapytania i wnioski)
 • udział w komisji przetargowej, wsparcie prac komisji
 • prowadzenie całości postępowania jako pełnomocnik Zamawiającego
 • sporządzanie odpowiedzi na odwołania
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi
 • weryfikacja formalnoprawna ofert złożonych przez wykonawców
 • obsługa prawna na etapie realizacji zamówienia (w szczególności w zakresie wykonywania umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia)
Aerial view of fields in France